Софтуерна платформа за интегрирано управление на бизнес процесите в университетите

Софтуерна платформа за интегрирано управление на бизнес процесите в университетите

Предимства

Модулно решение
Интегрирана и уеб базирана система
Ефективна информационна среда за управленски и административни дейности
Иновативен инструмент за комуникация
Точна и ясна информация за оценка на качеството на обучението
Обхваща цялостния учебен и административен процес
Надежност и гъвкавост

Функционалности

Кандидат-студентска кампания
Студенти и докторанти
Административно обслужване на студенти
Планиране и управление на учебния процес
Административни дейности
Работа с преподавателския състав
Участие в проекти
Стопанска дейност и управление на договори
Документооборот

Отзиви

Автоматизираната университетска информационна система спомага за подобряване на качеството на обучение и за организиране и обобщаване на основните бази данни, засягащи всички процеси в НХА. Основните функции на системата са обособени в отделни модули, които имат за цел подобряване на дейността на Академията, чрез създаване на съвременна информационна среда за реализиране на управленските, учебните и административните процеси.
проф. Светослав Кокалов
Ректор, Национална художествена академия
Разработената от СМ Консулта интегрирана информационна система ни служи за управление на проектите и обществените поръчки и подпомага дейностите на дирекции “Административно правни дейности” и “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”. В системата съхраняваме цялата информация за реализация на проектите и проведените процедури. Всички дейности по регистриране, отчитане, анализ и контрол на обществени поръчки са автоматизирани.
инж. Красимира Георгиева
Зам.-кмет, Община Враца

Софтуерна платформа за интегрирано управление на бизнес процесите в университетите

Софтуерната платформа за интегрирано управление на бизнес процесите в университетите, разработена от СМ Консулта, предоставя възможност за подобряване на цялостното функциониране на учебното заведение чрез създаване на съвременна информационна среда за реализиране на управленските, учебните и административни процеси в организацията.

Разработена на модулен принцип, с интуитивен и удобен за работа интерфейс за потребителите, платформата предоставя гъвкавост и лесна разширяемост за добавяне на нови функционални възможности и съобразяване с бъдещи нормативни изменения.

Кандидат-студентска кампания

Предоставя възможност за он-лайн подаване на документи за изпити, поддържане на информация за потенциални кандидат-студенти; поддържане на цялостна база данни за кандидат-студентите, средства за информиране и комуникация; изготвяне на изпитни списъци в електронен вид и автоматично класиране на кандидат-студенти. Автоматизирано записване и прехвърляне на класирани студенти в модул Студенти.

Студенти и докторанти

Предоставя възможност за създаване, актуализиране и архивиране на индивидуални учебни досиета - бакалаври, магистри и докторанти. Актуална информация за персонални данни, придобито предходно образование, данни за приема, студентски статус, изпити и оценки; печат на академични справки и дипломи; извеждане на данни за Регистъра на действащи студенти и докторанти към МОН.

Административно обслужване на студенти

Предоставя възможност за он-лайн кандидастване и класиране за стипендии и общежития; автоматично генериране на документи; уведомяване за срокове и условия за кандидатстване, извеждане на списъци и ведомости. Модулът осигурява пълна свързаност с всички останали функционалности, което изключва необходимост от повторно въвеждане на информация в системата.

Планиране и управление на учебния процес

Предоставя възможност за въвеждане и управление на номенклатури с основни елементи в учебния процес – учебни планове, специалности, дисциплини; планиране на учебния процес – създаване на разписания и графици, разпределение на академичния състав по групи и потоци; генериране на изпитни протоколи; мониторинг и оценка на качеството на учебния процес.

Административни дейности

Предоставя възможност за въвеждане, съхранение и обработка на информация за: доставчици и партньори, заявки за материали, автоматизирано съглауване и утвърждаване на документация, досиета на служители, списък с външни експерти и изпълнители, регистър на граждански договори. Поддържа опция за генериране на календар на събитията и уведомяване на заинтересованите страни.

Работа с преподавателския състав

Предоставя възможност за въвеждане, съхранение и обработка на централизирана база данни с досиета на преподаватели и асистенти с биографична информация и научно - изследователска дейност. Поддържане на актуално разписание на преподавателя (карта за учебната заетост на преподавателя) – дисциплини, учебни планове, зали, обучаеми. Платформата предоставя възможност за изчисляване натовареността на преподавателите и други ангажименти в институцията.

Участие в проекти

Предоставя възможност за въвеждане, актуализиране и търсене на информация относно индивидуални, екипни и университетски проекти. Съхранение на централизирана база данни за видове проекти, ръководители на проекти, екип, период и стойност. Генериране на справки за напредъка на проекти по различен набор от критерии.

Стопанска дейност и управление на договори

Предоставя възможност за създаване и регистриране на договорите сключени от организацията и контрол на изпълнението им. Платформата предлага различни възможности за анализ на информацията и средствата - както за проследимост статуса на договорите, така и за подобряване на отчетността и контрола върху тяхното изпълнение.

Документооборот

Предоставя възможност за цялостно управление на документооборота в организацията, като осигурява проследяване и контрол на информационните потоци с автоматично генерирана номерация, разпределение на документи и задачи, мониторинг на възложените ангажименти, съгласувателни процеси, спазване на времевите ограничения и законоустановени срокове за предоставяне на информация, контрол на достъпа до информацията.

Кандидат-студентска кампания

Предоставя възможност за он-лайн подаване на документи за изпити, поддържане на информация за потенциални кандидат-студенти; поддържане на цялостна база данни за кандидат-студентите, средства за информиране и комуникация; изготвяне на изпитни списъци в електронен вид и автоматично класиране на кандидат-студенти. Автоматизирано записване и прехвърляне на класирани студенти в модул Студенти.

Студенти и докторанти

Предоставя възможност за създаване, актуализиране и архивиране на индивидуални учебни досиета - бакалаври, магистри и докторанти. Актуална информация за персонални данни, придобито предходно образование, данни за приема, студентски статус, изпити и оценки; печат на академични справки и дипломи; извеждане на данни за Регистъра на действащи студенти и докторанти към МОН.

Административно обслужване на студенти

Предоставя възможност за он-лайн кандидастване и класиране за стипендии и общежития; автоматично генериране на документи; уведомяване за срокове и условия за кандидатстване, извеждане на списъци и ведомости. Модулът осигурява пълна свързаност с всички останали функционалности, което изключва необходимост от повторно въвеждане на информация в системата.

Планиране и управление на учебния процес

Предоставя възможност за въвеждане и управление на номенклатури с основни елементи в учебния процес – учебни планове, специалности, дисциплини; планиране на учебния процес – създаване на разписания и графици, разпределение на академичния състав по групи и потоци; генериране на изпитни протоколи; мониторинг и оценка на качеството на учебния процес.

Административни дейности

Предоставя възможност за въвеждане, съхранение и обработка на информация за: доставчици и партньори, заявки за материали, автоматизирано съглауване и утвърждаване на документация, досиета на служители, списък с външни експерти и изпълнители, регистър на граждански договори. Поддържа опция за генериране на календар на събитията и уведомяване на заинтересованите страни.

Работа с преподавателския състав

Предоставя възможност за въвеждане, съхранение и обработка на централизирана база данни с досиета на преподаватели и асистенти с биографична информация и научно - изследователска дейност. Поддържане на актуално разписание на преподавателя (карта за учебната заетост на преподавателя) – дисциплини, учебни планове, зали, обучаеми. Платформата предоставя възможност за изчисляване натовареността на преподавателите и други ангажименти в институцията.

Участие в проекти

Предоставя възможност за въвеждане, актуализиране и търсене на информация относно индивидуални, екипни и университетски проекти. Съхранение на централизирана база данни за видове проекти, ръководители на проекти, екип, период и стойност. Генериране на справки за напредъка на проекти по различен набор от критерии.

Стопанска дейност и управление на договори

Предоставя възможност за създаване и регистриране на договорите сключени от организацията и контрол на изпълнението им. Платформата предлага различни възможности за анализ на информацията и средствата - както за проследимост статуса на договорите, така и за подобряване на отчетността и контрола върху тяхното изпълнение.

Документооборот

Предоставя възможност за цялостно управление на документооборота в организацията, като осигурява проследяване и контрол на информационните потоци с автоматично генерирана номерация, разпределение на документи и задачи, мониторинг на възложените ангажименти, съгласувателни процеси, спазване на времевите ограничения и законоустановени срокове за предоставяне на информация, контрол на достъпа до информацията.

Бързо и достоверно извличане на управленски справки и анализи

Софтуерната платформа позволява да управлявате, контролирате и подобрявате цялостния процес на обучение. Създава ефективна информационна среда за учебни и административни дейности. Осигурява бърза и актуална информация за дейността на преподавателите и отделните звена на учебното заведение.

 

Без инвестиции в скъпа инфраструктура

Платформата се достъпва през стандартен уеб браузър, с помощта на различни устройства (компютър, смартфон, таблет и др.) и позволява отдалечена работа на голям брой потребители, географски ситуирани на различни места. Това премахва необходимостта от инвестиране в скъпа инфраструктура и минимизира времето за внедряване.

 

Широка приложимост на системата

Софтуерната платформа за интегрирано управление на бизнес процесите в университетите се отличава с висока адаптивност и гъвкавост към изискванията на различни структури.

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2