Софтуер за управление на проектно портфолио

Проследете напредъка на всеки проект

Софтуер за управление на проектно портфолио

Предимства

Модулно решение
Интегрирана и уеб базирана система
Интуитивен потребителски интерфейс
Вграден изкуствен интелект (AI)
Неограничен брой потребители
Минимална инвестиция
Индустриално преконфигурирана система
Единен изглед върху проектите
Обхваща всички фази на проектирането
Надеждност и гъвкавост

Функционалности

Управление на оферти
Управление на проекти
Обучение на служителите
Управление на клиенти
Договори и плащания
Управление на изпълнители
Управление на авторски наздор
Администриране на системата
Справки и анализи
Софтуер за управление на проектно портфолио

Отзиви

С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.
Петър Перянов
Изпълнителен директор, МИМ България
Като резултат от успешния проект по внедряване на системата във Вапцаров АД се наблюдава значително намаляване на оперативното време и разходи, което се дължи на поддържането на електронни записи за всички направени операции и пълната автоматизация на процесите по анализ, управление и контрол в компанията.
инж. Веселин Иванов
ERP Мениджър, Ваптех
Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи. Системата ни позволява да управляваме широк спектър динамични параметри при работата със зърнени и маслодайни култури.
Силвия Йорданова
Финансов мениджър, АДМ България Трейдинг

Вашият проектно насочен бизнес се управлява с едно специализирано решение

Ако управлявате компания, работеща в областта на инвестиционното проектиране и инженеринга, архитектурата, индустриалното производство, енергетиката, публичния сектор, информационните технологии и изнесените услуги, то неминуемо сте се сблъскали с необходимостта от закупуването на множество скъпи софтуерни системи, за да управлявате специфичните си процеси. Сега можете да управлявате, оптимизирате и автоматизирате Вашите бизнес процеси с едно единствено модулно решение, обединяващо характерни функционалности на различни по предназначение и обхват други софтуерни системи, специално разработено от СМ Консулта.

EMI е интегрирано уеб-базирано решение, което унифицира информацията и Ви помага да управлявате търговските си процеси, документооборота, ресурсите, проектите, вътрешнофирмената си комуникация и обученията в реално време.

С EMI проследявате напредъка по всеки проект, идентифицирате тесните места и оценявате финансовото въздействие от необходимите промени.

Функционалности

С богатите си индустриално предефинирани функционални възможности, EMI ще Ви помогне да решите всяко бизнес предизвикателство.

Управление на оферти

Поддържане на детайлна информация за оферти, автоматизиране на процеса по изготвяне на оферта посредством автоматично попълване на предварително дефинирани полета от офертата, включително интуитивно попълване на ценови ставки, автоматично трансформиране на оферта в проект, количествено-стойностна сметка, план-график за изпълнение на ниво оферта с предвидените ресурси.

Управление на проекти

Проследяване изпълнението на проекта от началната до крайната фаза (оферти, договори, екип, план-график, дейности, задачи, разходи, фактури, начин и план за плащане и др.), автоматично препланиране на проектите при промени, автоматично известяване на служителите за наближаващи срокове по задачите, важни събития (milestones) към всеки проект, отчитане на служителите по проект.

Обучение на служителите

Отдалечено провеждане на вътрешнофирмени обучения на служителите с изпитна част, проследяване на индивидуалното представяне и напредък на всеки един служител, единна база данни с обучителни файлове в различни формати; обмен на знания между служителите и екипите по проекти, информация за различни инструктажи, вътрешни норми и правила.

Управление на клиенти

Поддържане на клиентска база данни, проследяване на целия жизнен цикъл на клиента – от потенциален до реален клиент, история на офертите към всеки клиент, информация за сключените договори, сроковете за изпълнение и отговорните служители за изпълнението на проекта.

Договори и плащания

Поддържане на информация за сключени договори с клиенти и подизпълнители, себестойност на инвестираните разходи, плащания от клиенти и към доставчици, автоматично изчисляване на остатък за плащане от клиент и дължим остатък към подизпълнители.

Управление на изпълнители

Поддържане на основни данни за служители (досиета на служителите, нетна заплата, образование, компетенции) и подизпълнители, професионални застраховки, автоматично изчисляване на ставки на служителите, информация за направените разходи по пера и периоди.

Управление на авторски надзор

Поддържане на информация свързана с авторския надзор за всички текущи и приключили проекти и база данни с всички съпътстващи документи по време на надзора.

Администриране на системата

Управление на потребители (права за достъп, задаване на роля, позволени действия в системата), номенклатури и системни настройки, преглед на лог файлове, история на промените.

Справки и анализи

Автоматично обобщаване на данни от системата и тяхната графична визуализация под формата на богато разнообразие от различни справки и анализи, свързани с продажбите, финансовата информация и изпълнението на проектите.

Управление на оферти

Поддържане на детайлна информация за оферти, автоматизиране на процеса по изготвяне на оферта посредством автоматично попълване на предварително дефинирани полета от офертата, включително интуитивно попълване на ценови ставки, автоматично трансформиране на оферта в проект, количествено-стойностна сметка, план-график за изпълнение на ниво оферта с предвидените ресурси.

Управление на проекти

Проследяване изпълнението на проекта от началната до крайната фаза (оферти, договори, екип, план-график, дейности, задачи, разходи, фактури, начин и план за плащане и др.), автоматично препланиране на проектите при промени, автоматично известяване на служителите за наближаващи срокове по задачите, важни събития (milestones) към всеки проект, отчитане на служителите по проект.

Обучение на служителите

Отдалечено провеждане на вътрешнофирмени обучения на служителите с изпитна част, проследяване на индивидуалното представяне и напредък на всеки един служител, единна база данни с обучителни файлове в различни формати; обмен на знания между служителите и екипите по проекти, информация за различни инструктажи, вътрешни норми и правила.

Управление на клиенти

Поддържане на клиентска база данни, проследяване на целия жизнен цикъл на клиента – от потенциален до реален клиент, история на офертите към всеки клиент, информация за сключените договори, сроковете за изпълнение и отговорните служители за изпълнението на проекта.

Договори и плащания

Поддържане на информация за сключени договори с клиенти и подизпълнители, себестойност на инвестираните разходи, плащания от клиенти и към доставчици, автоматично изчисляване на остатък за плащане от клиент и дължим остатък към подизпълнители.

Управление на изпълнители

Поддържане на основни данни за служители (досиета на служителите, нетна заплата, образование, компетенции) и подизпълнители, професионални застраховки, автоматично изчисляване на ставки на служителите, информация за направените разходи по пера и периоди.

Управление на авторски надзор

Поддържане на информация свързана с авторския надзор за всички текущи и приключили проекти и база данни с всички съпътстващи документи по време на надзора.

Администриране на системата

Управление на потребители (права за достъп, задаване на роля, позволени действия в системата), номенклатури и системни настройки, преглед на лог файлове, история на промените.

Справки и анализи

Автоматично обобщаване на данни от системата и тяхната графична визуализация под формата на богато разнообразие от различни справки и анализи, свързани с продажбите, финансовата информация и изпълнението на проектите.

Иновативно решение с вграден AI

EMI използва изкуствен интелект (AI), предоставяйки на потребителите възможност за:

 • Автоматичен превод на документи
 • Автоматичен анализ на документи
 • Многоезично пълнотекстово търсене в съдържанието на документите в системата по ключова дума или комбинация от ключови думи

ЕMI Ви помага да взимате обосновани управленски решения

За юридически лица със стопанска и проектно-ориентирана дейност, е от изключително значение да развиват своя потенциал и да осигурят дългосрочен растеж на бизнеса си като същевременно повишават финансовите си резултати.

За целта е необходимо ефективно управление и планиране на ресурсите, които се базират на вземането на точни, навременни, мотивирани и информирани решения и отразяващи резултата от дейността на компанията.

EMI предоставя възможност за автоматично обобщаване на данни от системата и тяхната графична визуализация под формата на различни справки и анализи, автоматизирайки процеса по извличане на голям брой и обем разнородни данни от системата.

Предвид факта, че справките и анализите са основен инструментариум за оценка, анализ на тенденциите и взаимовръзките между отделните типове данни, те са от ключово значение за мениджмънта на компанията и ръководителите на отделни звена.

Същевременно потребителите са с различни функционални профили достъпващи единствено информацията съответстваща на тяхната роля.

 

Без инвестиции в скъпа инфраструктура

EMI се достъпва през стандартен уеб браузър с помощта на различни устройства (компютър, смартфон, таблет и др.) и позволява отдалечена работа на голям брой потребители, географски ситуирани на различни места. Това премахва необходимостта от инвестиране в скъпа инфраструктура и минимизира времето за внедряване.

EMI e разработка по проект с европейско финансиране

ЕMI e иновативно решение, разработено по проект № BG16RFOP002-1.005-0132-C01 „Разработване на система за управление на ресурсите и проектите в проектантска и инженерингова компании“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, процедура: „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индустриално предефинирана система

EMI e подходящо решение за компании работещи в следните области:

 • Архитектура
 • Конструкции на сгради и съоръжения
 • Геодезия
 • Електрообзавеждане и електроснабдяване
 • Отопление, вентилация, климатизация, хладилно техника, топло- и газоснабдяване
 • Транспортно строителство и транспортни съоръжения
 • Водно строителство
 • Индустриално производство
 • Енергетика
 • Публичен сектор

 

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
cloud sync