Софтуер за управление на процеси в административни структури

Ефективно управление на административната дейност

Софтуер за управление на процеси в административни структури

Предимства

Модулно решение
Интегрирана и уеб базирана система
Удобен и лесен за работа интерфейс
Неограничен брой потребители
Надеждност и гъвкавост

Функционалности

Административно управление
Управление на собствеността
Управление на обществени поръчки
Профил на купувача
Софтуер за управление на процеси в административни структури

Отзиви

Разработената от СМ Консулта интегрирана информационна система ни служи за управление на проектите и обществените поръчки и подпомага дейностите на дирекции “Административно правни дейности” и “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”. В системата съхраняваме цялата информация за реализация на проектите и проведените процедури. Всички дейности по регистриране, отчитане, анализ и контрол на обществени поръчки са автоматизирани.
Инж. Красимира Георгиева
Зам.-кмет, Община Враца
Системата за управление на държавната собственост служи за поддържане на Eдинния Eлектронен Регистър чрез структурирана актуална информация за имотите – държавна собственост и на актовете за държавна собственост, издадени от съответните областни администрации и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Специфицирането на информационния поток допринася за стандартизиране и унифициране на практиките и критериите за обработка на актовете за държавна собственост.
Тодор Стоянов
Директор Дирекция “Държавна собственост”, МРРБ
Автоматизираната университетска информационна система спомага за подобряване на качеството на обучение и за организиране и обобщаване на основните бази данни, засягащи всички процеси в НХА. Основните функции на системата са обособени в отделни модули, които имат за цел подобряване на дейността на Академията, чрез създаване на съвременна информационна среда за реализиране на управленските, учебните и административните процеси.
проф. Светослав Кокалов
Ректор, Национална художествена академия

Подреждате хаоса и управлявате административните си процеси с едно решение

Съвременните административни структури се изправят пред редица предизвикателства и проблеми в ежедневната си работа. Ефективното им решаване играе ключова роля за безпроблемното функциониране на всяка институция, предвид многото служители от различни отдели, дирекции и структури и необходимостта от съвместна работа по редица проекти.

Специално разработената от нас софтуерна система за управление на процесите в административни структури ще Ви помогне да се справите с големия обем от информация, да управлявате документооборота, актовете на държавна и общинска собственост и обществени поръчки. Едновременно с това ще подобрите координацията и вътрешно-институционалната комуникацията между отделните звена, повишавайки ефективността на изпълнението на проектите.

Функционалности

Системата разполага с редица функционалности, с които да автоматизирате административните процеси:

Административно управление

Управлявате и администрирате документооборота, следите нормативно определените срокове по поставени задачи и тяхното изпълнение, свързани с отделните преписки, контролирате въвеждането и изпълнението на задачите, автоматизирате процеса по структуриране на сигнатурата, управлявате и автоматизирате дейностите по съхранението, търсенето, извличането и следенето на преписките, изготвяте различни справки и анализи.

Управление на собствеността

Поддържате, регистрирате и обработвате данни за имоти и свързаните с тях актове, които са държавна и общинска собственост в единен електронен регистър (вид и описание на имота, акт за собственост, данъчна оценка, местонахождение, граници на имота, предоставени права върху имота, разпореждания с имота и др.), обобщавате данните от регистрите с помощта на множество справки и отчети, извършвате дейности по цялостен контрол върху процеса на управление на имотите и отдаването им под наем.

Управление на обществени поръчки

Управлявате процесите по планиране, заявяване, подготовка и възлагане на обществени поръчки в съответствие с приложимото законодателство (детайлна информация за планираните поръчки през съответната календарна година, проведените процедури по възлагане и избор на изпълнители, документация и срокове, получени оферти, оценка и избор на изпълнител и др.), управлявате изпълнението, фактурирането и плащанията по договори, взимате обосновани управленски решения на базата на различни справки и отчети.

Профил на купувача

Публикувате и поддържате изискваната информация по чл. 22б от  Закона за обществените поръчки като част от интернет страницата си или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност, в качеството си на Възложител на обществени поръчки, автоматично публикувате в Профил на купувача въведената информация в модул обществени поръчки и договори като всяка една конкретна обществена поръчка се обособява в самостоятелен подраздел, представляващ електронна преписка със собствен идентификационен номер и дата на създаване.

Предимства

Избирайки системата за управление на процеси в административни структури, получавате редица предимства.

Ефективна комуникация

Повишаване ефективността от вътрешната комуникация, сътрудничество и съвместна работа по проекти на служители от различни отдели.

Автоматизиране на работата

Автоматизиране, оптимизиране и улесняване на ежедневната работа с различни по тип и обем документи.

Стандартизиране и унифициране

Стандартизиране и унифициране на практиките и критериите за обработка на актовете за държавна собственост.

Следене на срокове

Гъвкаво и навременно следене на нормативно определените срокове по поставени задачи и тяхното изпълнение, свързани с отделните преписки.

Единен имотен регистър

Поддържане, регистриране и обработване на информация за имоти, които са държавна и общинска собственост в единен регистър.

Ефективно управление

Ефективно управление на процесите по планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки и договори.

Автоматизирано възлагане

Оптимизиране и автоматизиране на всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки.

Цялостен контрол

Цялостен контрол върху процеса по управление на имотите и отдаването им под наем.

Справки и анализи

Обобщаване на данни с помощта на множество справки, отчети и анализи

Ефективна комуникация

Повишаване ефективността от вътрешната комуникация, сътрудничество и съвместна работа по проекти на служители от различни отдели.

Автоматизиране на работата

Автоматизиране, оптимизиране и улесняване на ежедневната работа с различни по тип и обем документи.

Стандартизиране и унифициране

Стандартизиране и унифициране на практиките и критериите за обработка на актовете за държавна собственост.

Следене на срокове

Гъвкаво и навременно следене на нормативно определените срокове по поставени задачи и тяхното изпълнение, свързани с отделните преписки.

Единен имотен регистър

Поддържане, регистриране и обработване на информация за имоти, които са държавна и общинска собственост в единен регистър.

Ефективно управление

Ефективно управление на процесите по планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки и договори.

Автоматизирано възлагане

Оптимизиране и автоматизиране на всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки.

Цялостен контрол

Цялостен контрол върху процеса по управление на имотите и отдаването им под наем.

Справки и анализи

Обобщаване на данни с помощта на множество справки, отчети и анализи

Индустриално предефинирана система

Системата е подходяща за:

  • Държавната администрация – министерства, ведомства, изпълнителни агенции, общинска администрация, областни дирекции и др.
  • Административни отдели

 

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2