Софтуер за търговци на електроенергия

Софтуер за търговци на електроенергия

Предимства

Модулно решение
Интегрирана и уеб базирана система
Индустриално преконфигурирана система
Изготвяне на прогнози
Следене на небаланси
Автоматично калкулиране на фактури
Следене на процент отклонение на прогнозите
Възможност за специфични доработки

Функционалности

Фактуриране
Прогнозиране
Търговия
Договори
Справки и анализи
Администриране
Софтуер за търговци на електроенергия

Отзиви

С помощта на внедрената ERP система Microsoft Dynamics NAV в МИМ България е постигнат ефект на оптимизация на управленските, производствени, логистични, търговски процеси в компанията.
Петър Перянов
Изпълнителен директор, МИМ България
Като резултат от успешния проект по внедряване на системата във Вапцаров АД се наблюдава значително намаляване на оперативното време и разходи, което се дължи на поддържането на електронни записи за всички направени операции и пълната автоматизация на процесите по анализ, управление и контрол в компанията.
инж. Веселин Иванов
ERP Мениджър, Ваптех
Система Epicor iScala е неоценима за компания като нашата, тъй като предоставя всички необходими средства за интензивна работа на международния пазар и е напълно локализирана според изискванията на местното законодателство и нормативи. Системата ни позволява да управляваме широк спектър динамични параметри при работата със зърнени и маслодайни култури.
Силвия Йорданова
Финансов мениджър, АДМ България Трейдинг

Софтуер за търговци на електроенергия за прогнозиране, търговия, фактуриране и управление на отношенията с клиентите

Софтуер за търговци на електроенергия Smart E-Billing е платформа за търговия с електроенергия, предназначена за участниците на свободния пазар на електроенергия. Платформата отговаря на изискванията на Инструкция за единен електронен формат за обмен на данни на пазара на електрическа енергия (чл. 88).

Софтуерът за търговци на електроенергия е специално създадена да оптимизира и автоматизира специфичните бизнес процеси при търговията с електроенергия. Софтуерът обхваща всички процеси по прогнозиране, фактуриране, търговия и договори, като едновременно с това улеснява участниците на свободния пазар на електроенергия.

 

Функционалности

Всички функционални възможности на едно място в помощ на енергийните и ютилити компании.

Фактуриране

Поддържане на клиентски досиета, импорт на данни за нови клиенти и точки на измерване на база на месечните потвърждения, получени от ЕРП-та, автоматизиране процеса на импортиране на файлове за потреблението и преноса на електроенергия, получени от ЕРП-та на месечна база, автоматично калкулиране на фактури, неплатени суми и лихви, печат на бланка на фактура и детайлна справка за всеки клиент, информация за плащане по фактури и изчисляване на неплатени задължения по клиенти, автоматизиране изпращането на фактурите по електронна поща на клиентите.

Прогнозиране

Поддържане на данни за произведените и за отчетените количества потребена електроенергия по дни и часове, изготвяне на прогнози за количество електроенергия, което следва да бъде продадено или закупено по дни и часове (създаване на индивидуални и/или групови почасови прогнози за потреблението), следене на небаланси и процент отклонение на прогнозите спрямо сетълментите, автоматично изчисляване на небаланс, корекция на прогноза, автоматично изчисление на борсова цена по период за всеки клиент.

Търговия

Управление на сделки с контрагенти с различен профил, следене на търговската позиция по държава, фирма, портфолио, контрагент за избран период, информация за средна покупна цена, средна продажна цена, финансов резултат, поддържане на информация за количеството електроенергия за нуждите на крайните клиенти, управление на данните за фактуриране по дадена сделка.

Договори

Автоматизирано изготвяне на: оферти към потенциални клиенти, договори, анекси, удостоверения за сключен договор и липса на задължения, следене статуса на договорите, генериране на бланки на документи, изпращане по електронна поща, процес на одобрение чрез вътрешни съобщения в системата.

Справки и анализи

Автоматично генериране и извличане на различни справки и анализи, свързани с прогнозирането, договорите, покупките и продажбите на електроенергия по предварително дефинирани и заложени параметри (количества, цена, продукт и др.)

Администриране

Управление на номенклатурни данни, основни настройки (минимална дължина на паролата, e-mail адрес за изпращане на фактурите и др.) и потребители (задаване на групи потребители, позволени действия в системата, създаване на нови потребители, дефиниране на права за достъп, лог файлове и др.).

Фактуриране

Поддържане на клиентски досиета, импорт на данни за нови клиенти и точки на измерване на база на месечните потвърждения, получени от ЕРП-та, автоматизиране процеса на импортиране на файлове за потреблението и преноса на електроенергия, получени от ЕРП-та на месечна база, автоматично калкулиране на фактури, неплатени суми и лихви, печат на бланка на фактура и детайлна справка за всеки клиент, информация за плащане по фактури и изчисляване на неплатени задължения по клиенти, автоматизиране изпращането на фактурите по електронна поща на клиентите.

Прогнозиране

Поддържане на данни за произведените и за отчетените количества потребена електроенергия по дни и часове, изготвяне на прогнози за количество електроенергия, което следва да бъде продадено или закупено по дни и часове (създаване на индивидуални и/или групови почасови прогнози за потреблението), следене на небаланси и процент отклонение на прогнозите спрямо сетълментите, автоматично изчисляване на небаланс, корекция на прогноза, автоматично изчисление на борсова цена по период за всеки клиент.

Търговия

Управление на сделки с контрагенти с различен профил, следене на търговската позиция по държава, фирма, портфолио, контрагент за избран период, информация за средна покупна цена, средна продажна цена, финансов резултат, поддържане на информация за количеството електроенергия за нуждите на крайните клиенти, управление на данните за фактуриране по дадена сделка.

Договори

Автоматизирано изготвяне на: оферти към потенциални клиенти, договори, анекси, удостоверения за сключен договор и липса на задължения, следене статуса на договорите, генериране на бланки на документи, изпращане по електронна поща, процес на одобрение чрез вътрешни съобщения в системата.

Справки и анализи

Автоматично генериране и извличане на различни справки и анализи, свързани с прогнозирането, договорите, покупките и продажбите на електроенергия по предварително дефинирани и заложени параметри (количества, цена, продукт и др.)

Администриране

Управление на номенклатурни данни, основни настройки (минимална дължина на паролата, e-mail адрес за изпращане на фактурите и др.) и потребители (задаване на групи потребители, позволени действия в системата, създаване на нови потребители, дефиниране на права за достъп, лог файлове и др.).

360о поглед и пълна проследимост на Вашите специфични процеси

Софтуерът за търговци на електроенергия Smart E-Billing включва богат набор от справки и анализи, предоставяйки  на мениджмънта широк поглед и пълна проследимост на специфичните процеси в този тип компании. Той предоставя множество сечения и извличане на данни, включително:

 • Справки за количество произведена и продадена електроенергия
 • Справка за продажни цени
 • Справка по контрагенти
 • Справка за минималната цена, на която е продавано
 • Справка за издадени фактури с информация за количество, цена и контрагент
 • Справки за клиенти със и без задължения
 • Справка за количествата, които трябва да бъдат фактурирани на базата на въведените сделки
 • Справка за осъществените сделки за покупки и продажби по контрагенти
 • Справка за получени данни от ЕРП-та по клиенти и точки на измерване
 • Справка за потребена електроенергия във фактури
 • Справка за изчисление на борсова цена
 • Справка посредници
 • Справка за сключени договори и анекси
 • Справка митници
 • Справка акциз

Ако искате да разберете повече или имате въпроси, ще се радваме да се свържете с нас.

Широки възможности за интеграция с други системи

Smart E-Billing, предоставя широки възможности за интеграция с различни системи, използвани от компанията.

Защо да изберете софтуерът за търговци на електроенергия Smart E-Billing

Избирайки системата, получавате редица предимства, като:

 • Обмен на данни по единен електронен формат по Правила за търговия на електрическа енергия – чл.88 ПТЕЕ
 • Валидиране на информацията и предотвратяване на грешки при импорт на месечните справки от ЕРП-та – мрежови услуги Стандартизиран товаров профил (СТП) за потребление и преноса на електроенергия, получени от ЕРП-та на месечна база
 • Валидиране на информацията и предотвратяване на грешки при автоматизиран импорт на седмични и месечни справки за потребление от ЕРП-та (почасови), показвайки информация за потребено количество електроенергия
 • Калкулиране на информацията в месечните фактури за всеки един клиент. Печат на бланка на фактура и детайлна справка за всеки един клиент
 • Проверка за неиздадени фактури
 • Възможност за калкулиране на фактури за битови абонати
 • Възможност за съхранение на всички файлове с издадени фактури за минал период
 • Поддържане на история на всички промени на цените за всеки един клиент
 • Не се изисква инсталиране на допълнителен софтуер на компютрите на потребителите

Индустриално предефинирана система

Системата e подходяща за компании, занимаващи се с:

 • Търговия на електроенергия
 • Производство на електроенергия
 • Комунални услуги

 

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2