Софтуер за електронно обучение

Дигиталното обучение - новата реалност

Софтуер за електронно обучение

Предимства

Модулно решение
Интегрирана и уеб базирана система
Иновативен подход към учебния процес
Следене на прогреса на обучаемите
Проверка на знанията
Неограничен брой обучаеми
Достъп до различни ресурси

Функционалности

Управление на учебния материал
Управление на учебния план
Обучение
Управление на комуникацията
Администриране и управление
Справки и анализи
Софтуер за електронно обучение

Отзиви

Автоматизираната университетска информационна система спомага за подобряване на качеството на обучение и за организиране и обобщаване на основните бази данни, засягащи всички процеси в НХА. Основните функции на системата са обособени в отделни модули, които имат за цел подобряване на дейността на Академията, чрез създаване на съвременна информационна среда за реализиране на управленските, учебните и административните процеси.
проф. Светослав Кокалов
Ректор, Национална художествена академия
Основните функции на софтуерната платформа за електронно дистанционно обучение са обособени в отделни модули, които съответстват на основните дейности на планирането, реализацията и оценката на процеса на обучение. Платформата предоставя различни функционални възможности за включване както на учебен материал, така и на тестове и курсови проекти, което улеснява оценяването и тестването на представянето на студентите.
проф. Светослав Кокалов
Ректор, Национална художествена академия
Разработената от СМ Консулта интегрирана информационна система ни служи за управление на проектите и обществените поръчки и подпомага дейностите на дирекции “Административно правни дейности” и “Протокол, администриране на проекти и международно сътрудничество”. В системата съхраняваме цялата информация за реализация на проектите и проведените процедури. Всички дейности по регистриране, отчитане, анализ и контрол на обществени поръчки са автоматизирани.
Инж. Красимира Георгиева
Зам.-кмет, Община Враца

Комплексен инструмент за дигитално предаване, придобиване и проверка на знания

Развитието на информационните технологии и динамиката на съвременното общество променят начина, по който живеем, работим и учим. Сега, повече от всякога, дигитализирането и реализирането на ефективен процес на обучение е немислимо без използването на специализирани системи за електронно обучение и управление на съдържание.

Системата за електронно обучение, разработена от СМ Консулта, представлява комплексен инструмент за управление на дейностите по планиране, провеждане и оценка в рамките на учебния процес, с цел по-голяма ефективност, повишаване на успеваемостта и оптимизиране на времето и ресурсите по организиране на различни по тип и обем обучения.

Функционалности

Системата за електронно обучение Ви помага да дигитализирате обучителния процес и достъпа до материали с редица функционални възможности.

Управление на учебния план

Планиране и организиране на курсове на обучение, провеждане и оценяване на изпитни тестове, автоматизирана обработка на резултатите и изготвяне на класиране.

Управление на материала

Създаване и редактиране на учебен материал, добавяне на информация и ресурси в различни формати, създаване на разнообразни видове тестове за проверка на знанията, различни видове учебно съдържание.

Обучение

Преглед на предлаганите курсове, регистрация и записване, запознаване с учебния материал, проверка и оценка на знанията в процеса на обучение с помощта на изпитни тестове, получаване на сертификат за преминат курс на обучение.

Управление на комуникацията

Попълване на анкети за оценка на удовлетвореността от обучението, новини, речник, често задавани въпроси, вътрешна поща, форум.

Администриране и управление

Управление на потребители, групи обучаеми и учебни курсове, поддържане на номенклатури.

Справки и анализи

Автоматично генериране на справки и статистически данни за отчитане на резултатите от обучението.

Управление на учебния план

Планиране и организиране на курсове на обучение, провеждане и оценяване на изпитни тестове, автоматизирана обработка на резултатите и изготвяне на класиране.

Управление на материала

Създаване и редактиране на учебен материал, добавяне на информация и ресурси в различни формати, създаване на разнообразни видове тестове за проверка на знанията, различни видове учебно съдържание.

Обучение

Преглед на предлаганите курсове, регистрация и записване, запознаване с учебния материал, проверка и оценка на знанията в процеса на обучение с помощта на изпитни тестове, получаване на сертификат за преминат курс на обучение.

Управление на комуникацията

Попълване на анкети за оценка на удовлетвореността от обучението, новини, речник, често задавани въпроси, вътрешна поща, форум.

Администриране и управление

Управление на потребители, групи обучаеми и учебни курсове, поддържане на номенклатури.

Справки и анализи

Автоматично генериране на справки и статистически данни за отчитане на резултатите от обучението.

Защо да изберете системата за електронно обучение на СМ Консулта

Избирайки системата за електронно обучение, получавате редица предимства, като:

 • Осигуряване на интерактивен и лесен за използване инструмент за обучение и оценка на знанията
 • Осигуряване на териториална независимост и обхват върху практически неограничен брой обучаеми
 • Свободен избор на време за провеждане на учебните курсове
 • Достъп до различни типове файлове и източници на информация
 • Услесняване на оценяването и тестването на представянето на обучаемите
 • Автоматизирана обработка на резултатите и изготвяне на класиране
 • Управление, планиране, контролиране и подобряване на цялостния процес на обучение
 • Спестяване на разходи по организиране и провеждане на обучението и оценяването на изпитните резултати
 • Управление и съхранение на съдържание
 • Разнообразни възможности за интерактивна комуникация на участниците в обучителния процес
 • Възможности за анализ на информацията

Потребителски профили с различни нива на достъп

За всеки един от участниците в учебния процес се дефинира съответен тип потребителски профил с индивидуален достъп до определени ресурси и права в системата, осигурявайки допълнителна защита на данните и поддържане на различни нива на сигурност.

Потребителските профили включват:

 • Обучаеми – достъпват определено учебно съдържание, програма, ресурси, тестове на активните курсове, в които са записани
 • Обучаващи – могат да създават и редактират учебно съдържание, да изпращат и отговарят на въпроси, да управляват процеса по оценяване и проверка на знания и умения, да следят посещаемостта на даден курс или учебно съдържание
 • Наблюдаващи – имат право да виждат и редактират резултатите и обобщените данни от тестовете за проверка на знанията, както и да променят и адаптират дизайна на учебното съдържание
 • Автори на учебен материал – могат да създават и редактират учебно съдържание, да редактират и въвеждат думи в терминологичния речник, да отговарят във форумите, да регистрират събития
 • Администратори на учебно съдържание – имат достъп до менютата за планиране, управление и поддръжка на курсовете и учебното съдържание
 • Системни администратори – могат да извършват системни действие в системата включително: създаването и актуализацията на потребители, извършването на настройки на системата, промяна на потребителски профили, изпращане на електронни писма, преглед на логове и на общия брой посещения на потребителите и др.

Широка приложимост на системата

Системата за електронно обучение се отличава с висока адаптивност и гъвкавост към изискванията на различни структури без оглед на това дали предлагат курсове за обучение или обучават и инструктират своите служители в рамките на дадена компания.

 Системата е приложима в:

 • Образователни институции – училища, университети, образователни центрове
 • Компании от различни сектори на икономиката
 • Публични институции – държавни, областни и общински администрации

Имате въпроси?

Ние можем да помогнем в избора на правилното решение за автоматизация на Вашите бизнес процеси.
mail_2