Очаквайте първата процедура за технологична модернизация на МСП по Плана за възстановяване и развитие

Очаквайте първата процедура за технологична модернизация на МСП по Плана за възстановяване и развитие
alvaro-reyes-qWwpHwip31M-unsplash

На 01.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа /МИР/ обяви за обществено обсъждане първата процедура за „Технологична модернизация“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни, получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

На 11.07.2022 г. приключи срокът за получаване на предложения и коментари по Проекта на документацията за процедурата.

Ние от СМ Консулта предлагаме широка гама от софтуерни решение –

ERP, CRM и специализирани софтуерни разработки.

Процедурата „Технологична модернизация“ ще предоставя безвъзмездни средства на МСП за повишаване на ефективността на производствените процеси, по-висока производителност и по-ниски производствени разходи чрез оптимизации на производствените вериги. Акцент са технологиите за дигитализация на производството.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията, разширяване и диверсификация на дейността на МСП.

Основна цел на мярката

Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП

Допустими кандидати

 • Микро, малки, средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, който имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г), през които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:
  • Микро предприятия (до 9 души персонал) ≥ 210 000 лева;
  • Малки предприятия (м/у 10 и 49 души персонал) ≥ 750 000 лева;
  • Средни предприятия (м/у 50 у 249 души персонал) ≥ 3 000 000 лева;
 • Да развиват основната си дейност в някой следните сектори по КИД-2008:
  • Високотехнологични производства:
   C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
   C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
   Средно към високотехнологични производства:
   C20 Производство на химични продукти
   C27 Производство на електрически произведения
   C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
   C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
   C30 Производство на превозни средства, без автомобили
  • Други производства:
   Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
   Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  • Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
   J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
   J60 Радио- и телевизионна дейност
   J61 Далекосъобщения
   J62 Дейности в областта на информационните технологии
   J63 Информационни услуги
   M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
   M72 Научно-изследователска и развойна дейност
  • Регионалните приоритетни сектори:
   C10 Производство на хранителни продукти
   C11 Производство на напитки
   C13 Производство на тъкани
   C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
   C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
   C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
   C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
   C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
   C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
   C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
   C24 Производство на основни метали
   C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
   C31 Производство на мебели
   C32 Производство, некласифицирано другаде
   C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
   J58 Издателска дейност

Общ бюджет на процедурата

Максималният бюджет на процедурата е 280 000 000,00 лева.

Допустими разходи

1.Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА)

 • Закупуване на производствени машини;
 • Закупуване на оборудване;
 • Закупуване на поточни линии;
 • Закупуване на опаковъчни машини;
 • Закупуване на техника за товарене, разтоварване и подреждане на продукция;
 • Закупуване на компютърен хардуер, способстващ работата на производството;

2. Придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА)

Максимален размер на помощта

 • За Микро предприятия до 200 000 лв., но не повече от 40% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;
 • За Малки предприятия до 350 000 лв., но не повече от 25% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;
 • За Средни предприятия до 600 000 лв., но не повече от 10% от реализираните нетни приходи от продажби за 2019 г, 2020 г. и 2021 г.;

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

Проектите са с времетраене до 9 месеца.

Срокове за кандидатстване

Очакван се процедурата да стартира втората половина на юли месец със срок за кандидатстване от 2 месеца.

 

Споделете в:
Share on facebook
Facebook
Share on email
  Email    
Share on linkedin
LinkedIn
Microsoft 365 - нова ера за дигитализация на Вашия бизнес

Microsoft 365 - нова ера за дигитализация...

Искате ли да бъдете по-продуктивни и защитени, като повишите сътрудничеството в…
Стартиране на тестове за обмен на данни за количества електрическа енергия по периоди на сетълмент

Стартиране на тестове за обмен на данни...

Ние от СМ Консулта ЕООД се подготвяме за предстоящите промени и…
СМ Консулта ЕООД е одобрен бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089

СМ Консулта ЕООД е одобрен бенефициент по...

На 13.08.2021 г. СМ Консулта ЕООД сключи договор за предоставяне на…